MÅGER

Hvad er en måge?

Måger er en under familie af mågefuglene. De er udbredt i alle verdensdele og er store eller mellemstore fugle, der er knyttet til vandet. Danmark er med sine mange lavvandede strande et godt sted for måger.

Fødderne er forsynet med svømmehud, vingerne er lange og slanke, og fuglen er let og ubesværet med rolige vingeslag. Fjerdragten er ret ensartet farvet, hyppigst gråblå på oversiden og hvid på undersiden. Mange måger yngler i kolonier og færdes også udenfor yngletiden i flokke. Føden er meget variabel, men består oftest af småfisk eller krebsdyr.

Den mest almindelig måge i Danmark er sølvmågen. Det er også den største af de måger, der har sølvgrå ryg og sorte vingespidser. Næbbet er kraftigt og gult med en rød plet og øjnene er små og gule. Benene er lyserøde (der findes dog sølvmåger med gule ben).

 

 

måger | Alt til skadedyr

Hvordan bekæmper man måger?

Man bør i ejendomme, som ofte er udsat for mågebesøg, sørge for jævnligt at gennemgå taget og fjerne alle ansatser til mågereder i perioden januar-marts, hvor rederne bygges. Dette må man gerne gøre uden tilladelse.

Du kan også holde antallet nede ved at fjerne æg og unger. Denne metode kræver dog tilladelse fra Naturstyrelsen, da mågerne er fredet i ynglesæsonen. Kontakt evt. Naturstyrelsen eller teknik- og miljøforvaltningen i din kommune for at få nærmere information, hvis du er generet af måger.

 

 

Hættemåge | Alt til skadedyr

Hættemågen

Hættemåge er Danmarks mest almindelige måge. Den er endvidere udbredt i resten af Europa, Asien og i kystegne i det østlige Canada. Hovedparten af bestanden er trækfugle, der trækker mod syd om vinteren, men en del af hættemågerne er dog standfugle. De danske hættemåger trækker i juli typisk til Vesteuropa (enkelte helt til Nordafrika) for at fælde og overvintre.

Hættemågen yngler i kolonier i søer og moser eller på småholme ved kysten. Herudover træffes de også i f.eks. byområder og på marker og enge, når yngletiden er overstået. Den er regnet som en truet art på den danske rødliste 2019.

Stormmågen

 

Stormmåge er en mågefugl, der er udbredt i det nordlige Europa og Asien. Den er en almindelig dansk ynglefugl, der yngler i kolonier på øer og holme ved de danske kyster samt enkelte steder i indlandet ved søer og moser. Arten er desuden en meget almindelig træk- og vintergæst nordfra. I størrelse ligger den mellem de to andre almindelige mågearter i Danmark: hættemågen og sølvmågen.

Underarten russisk stormmåge er lidt større med mørkere røggrå overside og kraftigere og mere gult næb. Den er en almindelig vintergæst i Danmark

Stormmåge | Alt til skadedyr
sølvmåge | Alt til skadedyr

Sølvmågen

Sølvmåge er en almindelig ynglefugl i Danmark og er den mest almindelige af de store måger og større end stormmågen og mindre end svartbagen. Det er også den største af de måger, der har sølvgrå ryg og sorte vingespidser.

I starten af 1800-tallet ynglede sølvmågen fortrinsvis i Vadehavsområdet, de vestjyske fjorde og Kattegat. De før i tiden åbne lossepladser og let tilgængelige affaldsprodukter fra industrifiskeriet og landbruget er nogle af de faktorer, som har spillet en væsentlig rolle for artens fremgang i perioden efter 1950.

Sildemågen

Sildemågen er en 55 centimeter stor mågeart, der yngler langs kysterne af det nordlige og vestlige Europa og desuden indlands i dele af det centrale Asien. Arten kendes på sine gule ben og den mindre størrelse i forhold til f.eks. svartbag og sølvmåge.

I Danmark kendes sildemågen som en udpræget maritim fugl, der sjældent kommer ind over land, men dog ses ved kysterne. Den lever af fisk og fiskeaffald og følger ofte skibe til havs. Der findes i Danmark tre underarter af sildemågen, hvor vingeoversiden varierer fra helt sort (baltisk sildemåge) til mørkegrå (britisk sildemåge).

sildemågen | Alt til skadedyr
svartbag | Alt til skadedyr

Svartbag

Svartbagen er en fugl, der lever langs de nordatlantiske kyster fra Nordamerika over Grønland og Island til Østersøen. Det er verdens største og kraftigste måge med en længde på 64-78 cm fra halespids til næbspids og vægt på 1.150-2.150 gram.

Svartbagen, der ligesom sølvmågen ofte kaldes for havmåge, er forholdsvis nem at kende på en hvid krop, sort ryg og vingeoversider samt kødfarvede ben. Unge fugle er indtil 4-årsalderen kontrastrigt farvede i brunt med sort ende bånd på halen.

0
    0
    Kurv
    Din kurv er tomTilbage til shop